อาจารย์พยาบาล มช. ร่วมสัมมนาทางวิชาการ Addressing Healthcare-associated Infection (HAIs)

2 กรกฎาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอข้อมูลวิชาการ เรื่อง Addressing Healthcare-associated Infection (HAIs) ในงานสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้เครือข่าย Virtual Global Health Hub นำโดย The University of Texas Health Science Center at San Antonio, USA ซึ่งในครั้งนี้ สถาบัน Lung Center of the Phillipines, Philippines เป็นเจ้าภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 การสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้แก่ Philippines, Japan, Turkey, Colombia, Brazil, Mexico, China และ USA

แกลลอรี่