หน่วยบริหารงานวิจัย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “Techniques to increase the likelihood for an article to be published in a high-quality journal (quartile 1)”

1 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

หน่วยบริหารงานวิจัย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “Techniques to increase the likelihood for an article to be published in a high-quality journal (quartile 1)” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์ อาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรณาธิการ Chiang Mai Journal of Science, บรรณาธิการที่ปรึกษา CMU Journal of Nature Science และกองบรรณาธิการวารสาร All Life (Taylor and Francis)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ
1 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเขียนบทความ และการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสายวิชาการ สามารถนำทักษะที่ได้จากการอบรม ไปใช้ในการเขียนบทความ และการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เพื่อนำไปสู่การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
3 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการและหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในงานด้านวิธีการเขียนบทความ และการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มานัดถุ์ คำกอง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงานอบรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการบรรยายถึงเทคนิคต่างๆที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์ แหล่งวารสารสำหรับการตีพิมพ์ เพื่อทางคณาจารย์สามารถนำเทคนิคที่ได้ไปเพิ่มโอกาสในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการได้มากขึ้น อีกทั้งมีคุณภาพที่สูงขึ้น โดยการอบรมจัดขึ้นเมื่อในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ICB 1102 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
แกลลอรี่