ขอแสดงความยินดี "รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปี 2565"

5 สิงหาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัด ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล "นักวิจัยรุ่นใหม่สาขาสัตวศาสตร์" ประจำปี 2565 สาขาโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว (Non-ruminant nutrition) จากการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2565 (NASCOT 2022) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

แกลลอรี่