แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุุข

1 กันยายน 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุุข"
แกลลอรี่