คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือ มร.ชม. และ ม.ฟ.อ. จัดประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562

11 มีนาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาคณบดีฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และ อาจารย์ ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในฐานะประธาน ส.ค.ศ.ท. กล่าวขอบคุณ ซึ่งการประชุมนี้ มีคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จำนวน 84 แห่ง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมในฐานะเจ้าภาพ และ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ตาม มคอ.1 ฉบับใหม่ และบูรณาการวิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์และอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่