จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว เพื่อสร้างจิตสำนึกและสื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่ ร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Green Office)

10 กรกฎาคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะทำงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักสีเขียว (Green Office) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว ให้แก่ ร้านค้าจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อปลูกจิตสำนึก ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ได้แก่ การเปิด-ปิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และการใช้น้ำอย่างประหยัด วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง การล้างถังดักไขมัน เป็นต้น รวมถึงมีส่วนร่วมในการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การนำแก้วมาเองแทนการใช้แก้วพลาสติก การไม่รับฝา ไม่รับหลอดพลาสติก เพื่อลดขยะ เป็นต้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่