การประชุมรับฟังการระดมความคิดเห็นของนักศึกษาในการแก้ปัญหาหมอกควัน

4 เมษายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมรับฟังการระดมความคิดเห็นของนักศึกษาในการแก้ปัญหาหมอกควัน โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมรับฟัง และศาสตราจารย์ นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษการป้องกันตัวเองจาก ปัญหาหมอกควัน ซึ่งส่งผลกระทบกับสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562 
แกลลอรี่