รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์ รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

6 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติประยุกต์ รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 ธันวาคม 2563 รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th 

แกลลอรี่