โครงการอบรมเรื่อง กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร และการโฆษณา

5 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร และการโฆษณา”โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และนางสาวพันทนา คำเขียว ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคเหนือตอนบน และเครือข่าย ภาคเหนือตอนล่าง และผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 60 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม Convention 3 โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
              โครงการอบรมเรื่อง “กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพรและการโฆษณา” จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเรียกว่า TLOUBI ร่วมกับสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของนักวิจัย อาจารย์ และบุคลากรที่สนับสนุนด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคลากรของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย อย. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และคาดหวังว่า ภายหลังจากการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถแยกประเภทของผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารใหม่ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจในกระบวนการและหลักเกณฑ์พิจารณาขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ข้อพึงระวังในการกล่าวอ้างสรรพคุณ และขอบเขตของเนื้อหาการโฆษณา ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่าย ตลอดจนสามารถนำแนวทางหรือข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินขอบเขตการใช้ประโยชน์ และให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการหรือภาคเอกชนที่สนใจผลงานได้


รายละเอียดประกอบข่าว : หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แกลลอรี่