ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งและแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

3 มีนาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) พร้อมคณะ ซึ่งลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ภายใต้การดำเนินงานโดยคณะกรรมการการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) โดยมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งและแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเขียงใหม่และคณะกรรมการประจำศูนย์ AIC จังหวัด ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์

แกลลอรี่