ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ พร้อมด้วย ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ได้เข้าปรึกษาแนวทางความร่วมมือด้านการเรียนการสอน โครงงานและการทำวิจัย กับทางผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ

29 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ พร้อมด้วย ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ได้เข้าปรึกษาแนวทางความร่วมมือด้านการเรียนการสอน โครงงานและการทำวิจัย กับทางผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านงานวิจัย มีแนวคิดที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ ชั้น 3 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
แกลลอรี่