ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโทจาก Hunan University of Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน

10 กรกฎาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรมและบูรณาการพันธกิจสากล รองศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษา บัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพหลักสูตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบูรณาการพันธกิจสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ นักศึกษาระดับปริญญาโทจาก School of Nursing, Hunan University of Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมชั้นเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและเพื่อพัฒนางานวิจัย ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม - 3 ตุลาคม 2567

แกลลอรี่