งานประชุมสัมมนา Mini Symposium: Food Biotechnology Innovations And Challenges

28 กุมภาพันธ์ 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก College of Life Sciences and Biotechnology, Graduate School of Life Sciences and Environmental Sciences และ Institute of Life Sciences and Natural Resources, Korea University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมงานประชุมสัมมนา Mini symposium ในหัวข้อ Food Biotechnology Innovations and Challenges เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย อาจารย์ ดร. พรจันทร์ วอลเตอร์ ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาดังกล่าว ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จากหลากหลายสาขาทั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
แกลลอรี่