ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

18 มิถุนายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ได้บรรยายแนวทางกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และนายศักดิ์ชัย พิรักษ์ แนะนำระบบจัดการหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีนางสาวเจนจิรา ไชยนิน เป็นผู้ดำเนิน ผ่านทาง Zoom Video Conference เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 – 14.00 น.

แกลลอรี่