วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ "งานสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566"

18 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีกำหนดจัดงานสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานของงาน โดยในงานดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติจาก คุณอัมพร กมลโกมุท ประธานกรรมการบริษัท แอมบาสเดอร์ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การขับเคลื่อนการศึกษาที่โดนใจตลาดนักเรียนต่างชาติในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกแวดล้อมยุคใหม่" และรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ระบบรับเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567" โดยงานสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากคณะ/วิทยาลัยฯ ที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงาน การจัดการศึกษาหลักสูตร และการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
แกลลอรี่