โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร

31 พฤษภาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการบริหาร เป็นวิทยากร เพื่อแนะนำสำนักพิมพ์ฯ รวมถึงชี้แจงนโยบาย และแนวทางในการสนับสนุนผลงานตีพิมพ์หนังสือทางวิชาการในรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมงานวิจัย หนังสือ ตำรา วารสารวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และออนไลน์ทาง Zoom เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. 
แกลลอรี่