วิศวฯ มช. เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน FIRST? Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 5 “FIRST? IN SHOWSM presented by Qualcomm”

15 ธันวาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันFIRST? Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 5 “FIRST? IN SHOWSM presented by Qualcomm” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยมีพิธีเปิดฯ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditoriumญ่ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยมีผู้จัดการ ผู้อํานวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดร.เกรียง ฐิติจําเริญพร กล่าวต้อนรับ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ Lisa A. Buzenas กล่าว “Inspiration Talk for All Students” และได้รับเกียรติจากผู้อํานวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย คุณภรณี กองอมรภิญโญ เป็นประธานในพิธีฯ และมีรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปต์ เข้าร่วมในพิธีเปิด

ด้วยความร่วมมือของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กับองค์กร FIRST USA ทำให้ได้รับลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้จัดการแข่งขัน FIRST? Tech Challenge Thailand เพียงรายเดียวในประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนไทยนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน ด้วยประสบการณ์ตรงในการแข่งขันหุ่นยนต์จากเวทีระดับประเทศซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันนี้ ก็จะมีโอกาสได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน FIRST? Tech Challenge ในระดับนานาชาติ รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องการพัฒนาหุ่นยนต์จากเพื่อนเยาวชนทีมต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะนำความรู้ประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่ได้รับไปพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ ต่อยอดโครงการวิจัย พัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบทางการศึกษาและเชิงพาณิชย์ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการสำหรับประเทศไทยต่อไป