คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามเครือข่ายความร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการจัดตั้ง PRESTO International Joint Laboratory (PRESTO IJL)

20 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามเครือข่ายความร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการจัดตั้ง PRESTO International Joint Laboratory (PRESTO IJL) ร่วมเป็น สักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยแบบพหุภาคี ระหว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, National University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และผู้สนับสนุนงบประมาณจาก The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) ในการจัดตั้ง PRESTO IJL เพื่อพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยด้านสุขภาพหนึ่งเดียว และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนร่วมกันอย่างบูรณาการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=61 

แกลลอรี่