วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ ในกิจกรรม CMU KM Day 2023

11 กันยายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ส่งผลงานโปสเตอร์เข้าร่วมนำเสนอในโครงการ CMU KM Day ประจำปี 2566 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สานพลัง มช. สรรสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม ขับเคลื่อนแผนฯ 13 ” ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ดร.สุดธิดา สุวรรณยศ ผู้เชี่ยวชาญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ประเภท วิจัย/นวัตกรรม สนับสนุนการวิจัย ในหัวข้อ
"ตู้เลี้ยงอัตโนมัติสำหรับหนอนแมลงวันลาย"

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้จัดส่งผลงานทั้งหมด 4 รายการ ได้แก่
1. การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/จัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการงาน/เงิน/คน
- ระบบบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์
(Material and Durable Management System) โดยนายกันยวุฒม์ อริยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/จัดการความรู้ สนับสนุนการจัดการศึกษา
- Chiang Mai University International Students Support Initiative โดยทีมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
3. วิจัย/นวัตกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา
- P2P Thai-China Cross-Border E-Commerce via Social Media Platforms โดย ผศ.ดร.ธช ละวรรณา และคณะ
4. วิจัย/นวัตกรรม สนับสนุนการวิจัย
- ตู้เลี้ยงอัตโนมัติสำหรับหนอนแมลงวันลาย โดย ดร.สุดธิดา สุวรรณยศ ผู้เชี่ยวชาญ
แกลลอรี่