Prof. Hojung Kim, Assistant Professor School of Interior Architecture, The University of Tennessee, Knoxville เยี่ยมเยือนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 พฤษภาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ และ รศ.ดร.ธานัท วรุณกูล ให้การต้อนรับ Prof. Hojung Kim, Assistant Professor School of Interior Architecture, The University of Tennessee, Knoxville ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่