การสัมมนาเรื่อง “ฟังเสียงสังคมผ่านเครื่องมือออนไลน์ Social listening and Sentiment analysis tools”

18 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

การสัมมนาเรื่อง “ฟังเสียงสังคมผ่านเครื่องมือออนไลน์ Social listening and Sentiment analysis tools”
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ จัดการสัมมนาเรื่อง “ฟังเสียงสังคมผ่านเครื่องมือออนไลน์ Social listening and Sentiment analysis tools” ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารของคณะและส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความรู้ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีด้าน Social Media and Social Listening Tools รวมถึง แนวนโยบาย พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายด้านสารสนเทศ และคุณภาพของเว็บไซต์องค์กรกับการจัดอันดับ Ranking Web of Universities