คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการผลักดันวารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Nursing Journal CMU) ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS

5 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และคณะทำงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการผลักดันวารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Nursing Journal CMU) ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS ในฐานะที่ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ เป็นบรรณาธิการวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences ณ ห้อง Teleconference (B205) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565
แกลลอรี่