พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2563

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 300 คน (ปริญญาตรี จำนวน 214 คน ปริญญาโท 78 คน และ ปริญญาเอก 8 คน) ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดี ภายในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และอดีตนายกสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้แทนนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น หลังจากนั้นผู้แทนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต กล่าวแสดงความรู้สึก ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
แกลลอรี่