อาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

17 มกราคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ นำนักศึกษาจากชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ออกค่ายอาสาพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2561 ณ บ้านปางขุม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

เป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาด้านการรับใช้สังคมของนักศึกษาของคณะฯ ทำให้รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางที่ถูกต้อง และ ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล ในแต่ละปีนั้นสมาชิกของชมรมอันประกอบด้วย นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ร่วมแรงร่วมใจกันออกเดินทางลงในพื้นที่ในการทำความดี เป็นจิตอาสา พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

บ้านปางขุมเริ่มมีชนเผ่ากะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่ง เข้ามาตั้งถิ่นฐานกันเมื่อ 300 ปีก่อน แต่ไม่มีลายลักษณ์อักษรที่แน่นอน เป็นการเล่าต่อกันมาของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีจำนวนประชากรประมาณ 300 หลังคาเรือน ทั้ง กะเหรี่ยง ลีซอ ม้ง และ คนไทยพื้นเมือง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงล้อมรอบ มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 3 ชั่วโมง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ดอยม่อนอังเกตุ หินมหัศจรรย์ตำนานบ้านผายอง สวนสตรอว์เบอร์รี สวนดอกไม้เบญจมาศ และ นาข้าวขั้นบันได เป็นต้น

กิจกรรมภายในค่าย ได้แก่ การปรับปรุงทาสีห้องเรียน ตกแต่งห้องสมุดให้กับทางโรงเรียน พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อาทิ การสอนวิธีแปรงฟันอย่างถูกต้อง การนำเสนอวิธีการคุมกำเนิดรูปแบบต่าง ๆ การป้องกันและรักษาการเกิดเหาบนศีรษะ การเลือกซื้อยาให้ปลอดภัย สาธิตการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น การตรวจวัดลานสายตาของนักเรียน การตรวจวัดความดันโลหิต การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ นอกจากนี้ทางชมรมได้นำผ้าห่ม เสื้อผ้าและอุปกรณ์กันหนาวไปมอบให้แก่เด็กและผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย


เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/877417
ข้อมูลโดย : http://www.nurse.cmu.ac.th/web/FONEventDetail.aspx?id=15386