มช. จับมือ กรมอุทยานฯ บริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน

20 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช บริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  เน้นแนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน อุทยานแห่งชาติ และคณะทำงาน ในโครงการ CMU Model มุ่งเป้าแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  ณ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่ติดต่อและพื้นที่อื่นภายในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงนามในบันทึกความร่วมมือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิงที่ 3 (ทุ่งกิ๊ก) อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามครั้งนี้

  


ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน อุทยานแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ CMU Model  ณ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่ติดต่อและพื้นที่อื่นภายในอุทยานแห่งชาติศรีลานนาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันบริหารจัดการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติให้มีความยั่งยืนสามารถจัดการไฟป่าและการเกิดหมอกควันได้ทันสถานการณ์ นำไปสู่การลดพื้นที่ถูกทำลายจากปัญหาไฟป่าการถูกบุกรุกหรือสาเหตุอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติสัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติศรีลานนาของชุมชน ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการบูรณาการความรู้ตามหลักวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น การฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหายจากการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติไฟป่าการบุกรุกทำลายหรืออื่นๆ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่กับป่าให้สามารถดำรงชีพตามวิถีชุมชนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมและร่วมมือในการดูแลรักษาป่าไปพร้อมกันและนำไปสู่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัดภูมิภาคและประเทศ

     


นอกจากนี้ในด้านการใช้ทรัพยากรในพื้นที่จะมีการส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติสัตว์ป่าความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศภายในอุทยานแห่งชาติศรีลานนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชนกับป่าเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและลดการพึ่งพิงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติศรีลานนาพื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ คนในชุมชน และชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาภายใต้กรอบแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่ติดต่อและพื้นที่อื่นภายในอุทยานแห่งชาติศรีลานนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยมีคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ จะเป็นผู้ประสานการทำงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน ประชาชนทั่วไป และองค์กรเอกชนอื่นที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวต่อไป 

การลงนามในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติให้ทั้งคงความอุดมสมบูรณ์ และทั้งสามารถอำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเน้นแนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน อุทยานแห่งชาติ และคณะทำงานที่ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นแล้วต่อไป.


#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

#CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG11 #CMUSDGs13 #CMUSDGs15 #CMUSDGs17

แกลลอรี่