ศิษย์เก่า CAMT รับรางวัล KBTG Outstanding Performer Award

31 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลสิริ เปียงใจคำ นักศึกษาศิษย์เก่าสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัล KBTG Outstanding Performer award ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อยกย่องพนักงานที่มีผลงานดีเด่นส่งผลในวงกว้างหรือสามารถสร้างผลงานให้เกิดผลกระทบอย่างยิ่งต่อทีมและองค์กร โดยมี ผศ.ดร.ภาษิต เจริญขวัญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

โดยบริษัท KBTG หรือ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป เป็นหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ต่างๆ ปัจจุบันดูแลแอปพลิเคชันกว่า 500 แอปฯ ให้กับกสิกร หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นหน่วยงานด้าน IT ของธนาคารกสิกรไทย ที่พัฒนานวัตกรรมด้านการเงินตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

บริษัท KBTG ได้เข้าร่วมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อศึกษาในแผนสหกิจศึกษากับหลักสูตรตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยมีระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานนาน 10 เดือนสิ่งที่ผ่านมาหลักสูตรได้ดำเนินการส่งนักศึกษาไปยังบริษัทชั้นนำต่าง ๆ มากมายโดยระบบการดูแลจะเน้นการมีส่วนร่วมกันระหว่างทีมอาจารย์และทีมพี่เลี้ยงของ KBTG ก่อให้เกิดระบบการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและสร้างพลวัตการเรียนรู้ต่อเนื่องสำหรับนักศึกษา ปัจจุบันบริษัทรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

สำหรับ นางสาวกมลสิริ เปียงใจคำ ฝึกงานในหลักสูตรสหกิจศึกษาในตำแหน่ง system engineer แผนก database analysis โดยการปฏิบัติงานของพนักงานหรือ นักศึกษาฝึกงานทาง KBTG จะทำแผนพัฒนารายบุคคลแบบ Personalize Improvement Plan ให้กับพนักงานแต่ละคน แล้วพนักงานแต่ละคนก็จะต้องคุยกับหัวหน้าของตัวเองว่า เขาต้องการพัฒนาตัวเองด้านไหน อยากเติบโตอย่างไร แล้วอะไรคือสิ่งที่เขายังขาด ซึ่งทีมอคาเดมี่ก็จะเข้าไปคอยช่วยเสริมส่วนนั้นๆ เราทำเรื่องนี้ค่อนข้างจริงจังกันมาก เพื่อที่จะสามารถช่วยให้พนักงานทุกคนในองค์กรเติบโตในเส้นทางที่ต้องการได้ ปัจจุบันนางสาวกมลสิริ เปียงใจคำได้รับโอกาสให้เข้าทำงานในตำแหน่ง system engineerแผนก cloud center of excellence ของ KBTG

จากรางวัลที่นางสาวกมลศิริ ได้รับในการปฏิบัติงานที่สามารถออกแบบและวางแผนการทำงานอย่างเป็นรูปปธรรมส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์เชิงบวกต่อองค์กรจนสามารถได้รับรางวัลดังกล่าวได้ แสดงให้เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ถึง พัฒนาการ และการฝึกประสบการณ์ที่ดีสำหรับการเรียนในหลักสูตรสหกิจศึกษาได้
แกลลอรี่