ICDI กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน “Chinese New Year Party”

2 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 (Happy Chinese New Year Party 2022) ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อความเป็นนานาชาติ (SEED Program) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทสสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติด้านวัฒนธรรม และส่งเสริมให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณีการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยจัดขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่