CAMT ร่วมกับ ร่วมกับโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ อบรมรูปแบบและเทคนิคการนำเสนอ

19 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยได้จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ เรื่อง “รูปแบบและเทคนิคการนำเสนอ”ด้วยโปรแกรม POWTOON ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ จำนวน 160 คน ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Video Conference โปรแกรม Zoom เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบเทคนิค และวิธีการของการนำเสนอให้น่าสนใจด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่