ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัล " ทีมงานดีเด่น ประจำปี 2565 " จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)

19 พฤษภาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ...
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ในโอกาสได้รับการคัดเลือก
จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
ให้ได้รับรางวัล " ทีมงานดีเด่น ประจำปี 2565 "
จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)
โดย ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ขึ้นรับมอบโล่รางวัล จาก ภญ. คุณหญิงทิพาพร สิตปรีชา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์?สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล? (ประเทศไทย)?
ในงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
"Medication Management System in the 21st Century:
Shining a Spotlight on Hospital Pharmacists"
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป เอฟเฟอริน กทมฯ
แกลลอรี่