ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยพายัพ

24 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 
               รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยพายัพ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับจริยธรรมวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกำกับดูแลโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการที่จะดูแลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสามารถตัดสินใจโดยอิสระ ปราศจากอคติ อันเนื่องมาจากระบบบริหาร นักวิจัย หรือผู้อุปถัมภ์ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ จะดำเนินการตามพันธกิจโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


1.เพื่อปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจากภยันตรายอันเนื่องมาจากการวิจัย
2.เพื่อมั่นใจว่าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน มีคุณค่าเชิงวิชาการและถูกต้องตามหลักจริยธรรมสากล
3.เพื่อมั่นใจว่าการวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ยังคงมีความเหมาะสมทางจริยธรรม
โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมต่อโครงการวิจัยโดยอาศัยหลักจริยธรรมพื้นฐาน The Belmont Report ได้แก่


• การเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (respect for persons)
• ประโยชน์ (beneficence)
• ความเป็นธรรม (justice)


              ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เว็บไซต์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://cmurec.in.cmu.ac.th/

แกลลอรี่