ปฏิทิน TCAS รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

3 พฤษภาคม 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ปฏิทิน TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 และแบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ.
ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

แกลลอรี่