นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกงานกระบวนวิชา 400190

9 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกงานกระบวนวิชา 400190 ในสาขาวิชากีฏวิทยาและสาขาวิชาโรคพืช ตามฐานฝึกงาน โดยมี? คณาจารย์ประจำของแต่ละสาขาเป็นวิทยากร และตอบคำถามให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565

ณ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่