CAMT มช. จัดกิจกรรมอบรม MANGO Canvas เพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

25 เมษายน 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ MANGO Canvas ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบของการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้ใช้ MANGO Canvas เป็น Learning Platform หลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ พร้อมด้วย อาจารย์วรลักษณ์ อังศุวรางกูรและได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2567 ณ โรงแรม วินทรีซิตี้ เชียงใหม่
แกลลอรี่