สาขาวิชาสุขภาพจิต หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

10 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

สาขาวิชาสุขภาพจิต หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th 

แกลลอรี่