พิธีพุทธาภิเษก พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต พระประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 ตุลาคม 2562

คณะเภสัชศาสตร์

ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษก พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต พระประจำคณะฯ ขนาดหน้าตัก 35 นิ้ว ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ครบรอบ 55 ปี และเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืน โดยได้รับเมตตาจากพระเถระอธิษฐานจิต จำนวน 4 รูป ดังนี้
๑.พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
๒.พระเทพสิงหวราจารย์,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
๓. พระครูโอภาสปัญญาคม รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง วัดดับภัย
๔.พระครูประภัศร์ธรรมรังษี เจ้าคณะตำบลศรีภูมิ วัดกู่เต้า

และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป ดังนี้
๑.พระครูสาทรธรรมสิทธิ์ วัดสวนดอกพระอารามหลวง
๒.พระมหาประพัฒน์ ปิยธมฺโม วัดศรีโสดา
๓.พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสุเทพ วัดป่าแดง
๔.พระครูอดุลย์ศีลกิตติ เจ้าคณะตำบลหายยา วัดธาตุคำ
๕. พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด
๖.พระครูสุจิตรัตนาทร วัดไชยมงคล
๗.พระมหาดุลภาร ญาณสมฺปนฺโน วัดแสนฝาง
๘.พระมหาศตวรรษ คมฺภีรธมฺโม วัดแสนเมืองมาหลวง
๙.พระมหาประเสริฐ วัดป่าแพ่ง
เจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนต์ตั๋น) พร้อมด้วย คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่