การประชุมติดตามคณะทำงาน U2T CMU Doilor โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กรณีพื้นที่ตำบลดอยหล่อ-มช.

26 ตุลาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด และหัวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลดอยหล่อ ประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มช. (U2T CMU KICK OFF) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับผู้รับการจ้างงาน ได้แก่ บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษาที่ปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมสรุปผลการดำเนินงาน ในกิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน การส่งเสริมเกษตร การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ คณะทำงาน ได้ร่วมกันวางแผนสู่การขยายผลและต่อยอดการทำงานในพื้นที่ร่วมกับชุมชนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโครงการบริการวิชาการผลกระทบสูง (High Impact Project) ภายใต้การสนับสนุนโดย หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชรในระยะต่อไป
 
แกลลอรี่