โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562

3 กรกฎาคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง"การพัฒนาคนและการพัฒนางาน เพื่อความเป็นเลิศของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โดยมีการบรรยายในหัวข้อ "บุคลากรสายปฏิบัติการ ปฏิบัติงานอย่างไร ให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์" จากคุณเยาวลักษณ์ วิริยะพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อ "วินัยและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" จากคุณอรัญ กันธิยะ ตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญและหัวหน้างานวินัยและจริยธรรม กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวข้อ "วิธีสร้างสุขภาพจิตที่ดีในการทำงาน" จาก อาจารย์ ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ ฟลอร่า ครีค เชียงใหม่ 
แกลลอรี่