รางวัล Outstanding Poster Presentation ในงานประชุมวิชาการ The 19th AAAP (Asian-Australasian Association of Animal Production) Animal Science Congress

26 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก และ น.ส.อรณี ศรีนวล อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้วิจัย อ.ดร.มงคล ยะไชย และ รศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส ที่ได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation ในงานประชุมวิชาการ The 19th AAAP (Asian-Australasian Association of Animal Production) Animal Science Congress เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ International Convention Center, Jeju, Korea ชื่อผลงาน “Effect of red yeast (Sporidiobolus pararoseus) as an antibiotic growth promoter alternative in broiler chickens"

จากการนำเสนอโปสเตอร์ (Poster presentation) ทั้งหมด 628 เรื่อง : อาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว/ไม่เคี้ยวเอื้อง (Non-ruminant Nutrition) จำนวน 99 เรื่อง
แกลลอรี่