อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันด้วย Thunkable” โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

18 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันด้วย Thunkable สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และเพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาฝีมือการส้รางแอนเมชันหรือเกมของคนไทยสู่ระดับสากล ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่