คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

3 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร อาจารย์สังกัดคลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่