CAMT จัดอบรมเทคนิคการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน ให้กับนร.โครงการ Gifted School

3 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Gifted School 2023 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างแฟ้มสะสมผลงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งจะได้นำมาใช้ประกอบการสมัครรับบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (TACS) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่