ทีมบีมี่จับมือโรงพยาบาลลำพูน ร่วมปรึกษาแนวคิดพัฒนานวัตกรรมการแพทย์และการนำร่องทดลองใช้ CMUgency ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

30 ธันวาคม 2564

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BMEi) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.สุรักษ์ อุดมสม นักวิจัยจากทีมบีมี่ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อศึกษาดูงานการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ต่าง ๆ ในโรงพยาบาลลำพูน รวมถึงการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับสรีระผู้ป่วยชาวไทย และบริบทอื่น ๆ ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเพื่อการเยียวยารักษาผู้ป่วยที่ดีขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับ นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน และคณะ เพื่อร่วมปรึกษาแนวทางความร่วมมือในการนำเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานพร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย (CMUgency) ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ “การสร้างเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานพร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย (CMUgency) และเครื่องระบุพิกัด (CM-GPS)” ไปทดลองใช้งานจริงในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัย "การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ) หรือ Smart Emergency Care Service Integration : SECSI" ซึ่งนับว่าเป็นอีกขั้นในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ภาคเหนือ 

แกลลอรี่