การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Designing your life”

6 มิถุนายน 2562

คณะบริหารธุรกิจ

ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ สำหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Career Success Center : CSC) ร่วมกับ งานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Designing your life” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน M.S. Finance ชั้นปีที่ 1 และ 2 โดยมี คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ นักเขียน นักออกแบบคุณค่าและโมเดลธุรกิจ เป็นวิทยากร กล่าวเปิดกิจกรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์ รองคณบดี วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ 
แกลลอรี่