การประชุมวิชาการวันมหิดล

21 กันยายน 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวันมหิดล “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่