ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Viruses (Published: 7 October 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 / ISI Quartile 2 Journal Impact factor 5.81

11 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Lumpy Skin Disease Outbreaks in Africa, Europe, and Asia (2005–2022): Multiple Change Point Analysis and Time Series Forecast ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Viruses (Published: 7 October 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Quartile 1 / ISI Quartile 2 Journal Impact factor 5.81

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/1999-4915/14/10/2203


งานวิจัย Lumpy Skin Disease Outbreaks in Africa, Europe, and Asia (2005–2022): Multiple Change Point Analysis and Time Series Forecast มีวัตถุประสงค์เพื่อหาจุดเปลี่ยนในข้อมูลอนุกรมเวลาของจำนวนการระบาดของโรคลัมปิสกินและการพยากรณ์การเกิดโรคนี้ในทวีปแอฟริกา ยุโรป และเอเชีย 

แกลลอรี่