CAMT ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้าศึกษาแนวทางขับเคลื่อน EdPEx

3 เมษายน 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี รองคณบดี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ร่วมกับวิทยาลัย ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้เครื่องมือในการบริหารองค์กร เพื่อขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์สู่ EdPEx300 ต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่