MIC ร่วมจัดกิจกรรม Workshop โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ครั้งที่ 7

2 ตุลาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 28 กันยายน 2566 ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อ.ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ และผศ.ดร.ภูริทัต อินยา รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับ ผศ.ดร.วรัท วินิจ หัวหน้าภาควิชาการตลาด พร้อมด้วยผศ.ดร.ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น และอ.ดร.กอบลาภ จันทรศัพท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ครั้งที่ 7 ให้กับผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแนะนำแนวทางรวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมแนะนำแนวทางการนำกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่