รับฟังบรรยายพิเศษ “นโยบาย อว. ในการพัฒนาประเทศบนฐานความรู้ และความคาดหวังต่ออุดมศึกษาไทย”

19 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับฟังบรรยายพิเศษ “นโยบาย อว. ในการพัฒนาประเทศบนฐานความรู้ และความคาดหวังต่ออุดมศึกษาไทย” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการบรรยายพิเศษประกอบด้วยเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580), แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570, แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570, นโยบาย รมว.อว. ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง อว. และนโยบายเร่งด่วนในการผลิตกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ประเทศของ กกอ. ภายใต้ 5 Flagships ณ ห้องประชุม D206 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
แกลลอรี่