สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

Biomedical Engineering Institute

พวกเรา คือ กลุ่มนักวิจัยผู้มีความมุ่งมั่นจากหลากหลายคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมที่จะปลุกปั้นบัณฑิตรุ่นใหม่ เพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมด้วยความรู้และความสามารถในรูปแบบวิศวกรรมชีวการแพทย์

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
รองผู้อำนวยการ
sansanee.a@cmu.ac.th