คณะบริหารธุรกิจ

Chiang Mai University Business School

คณะบริหารธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจ เรามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม และสร้างองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนเป็นผู้ชี้แนวทางสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารธุรกิจต่อธุรกิจและสังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิตยา วงศ์ธาดา

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 144099 ได้รับเลือกจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น "นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำปี 2566" โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ / ผู้เชี่ยวชาญด้าน Neuroscience Marketing ศูนย์ปัญญทัศน์เพื่อการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2023

คุณ จินตนา จิตรสกุล

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2304007 ที่ได้รับเลือกให้เป็น นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขา บริหารธุรกิจ ประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

คุณ ลินดา วิทยะสิรินันท์

หุ้นส่วนผู้บริหาร หจก.เชียงใหม่ศิริวัฒนา (ตลาดดศิริวัฒนา) ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 174167 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขา บริการสังคม” จากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

คุณ สายัณห์ ไวรางกูร

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 3104187 ได้รับเลือกจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น “นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม ประจำปี 2565” ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีเอ็มคอนซัลติ้ง จำกัด และที่ปรึกษาด้านการวางแผนธุรกิจ
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

คุณ รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ AccBA’20 ที่เป็น 1 ในผู้บริหาร ขององค์กร IRPC ที่ได้รับมอบรางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best CFO (Investor Relations) ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี Asian Excellence Awards 2018
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

คุณ พรชัย ปัญจศรีรัตน์

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2604250 ได้รับเลือกจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น “นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปี 2564 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี แอนด์ เอ็น ฟู้ด จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2021

คุณ บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจโครงการ MBA รุ่นที่ 6 รหัส 3895168 ได้รับเลือกจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น “นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารรัฐกิจ ประจำปี 2564 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2021

คุณ รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ (สิริแสงทักษิณ)

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2004078 ได้รับเลือกจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น “นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร ประจำปี 2563 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบองค์การสะพานปลา, กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน), กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนียนฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2020

คุณ พรพิมล ชวนไชยสิทธิ์

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 194019 ได้รับเลือกจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น “นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปี 2562” ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าของธุรกิจแบรนด์ Veggie 1st
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

คุณ จินตนา จิตรสกุล

ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2304007 ได้รับเลือกจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น “นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561” ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กรรมการผู้จัดการโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว และกรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าริช จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2018